श्री हरिमंदर साहिब का इतिहास

APægwinXo< AOr ANX AwŸmxwkwirXo< ªwrw श्री hirm<dr swihb pr ke~ bwr AwŸmxw ikXy gE AOr eskI emwrq ko nˆt kr idXw gXw[ hr bwr esko mu#q krwny AOr eskI pivZqw ko pun: kwXm krny ky ilE isKo< ko ApnI jwny< kubw~n krnI pVI<[ sn` 1737 my< Bwe~ mnI is<G jI kI SwhIdI ky bwd 1740 e~. my< श्री Am÷qsr ky koqvwl másy r<GV ny श्री hirm<dr swihb pr AvYDw AiDwkwr kr ilXw AOr esko Swhr kI kchrI my< bdl idXw AOr Xhw< vh mujry (ASlIl n÷ËX) krwny lgw[

es bury kwX~ ny isKo< my< bhuq bVw roˆw pYdw kr idXw[ do SwUrvIro<–s. su#Kw is<G AOr s. mhqwb is<G ny Ek jur~q Bry kwrnwmy ko srA<jwm idXw AOr eskw bdlw ilXw[ vy श्री hirm<dr swihb ky A<dr ikswno< ky Bys my< pRvySw huE, k÷pwxw ky Ek hI pRhwr sy másy r<Gf kw isr DwV sy Alg kr idXw AOr kty isr ko nyjy kI nok pr tw<gkr ly gE[ es Gtnw ky bwd श्री hirm<dr swihb ky ed~-igd~ srkwrI phrw AOr BI kTor kr idXw gXw AOr श्री hirm<dr swihb ko qwly lgw idXy gE[

Ab bwrI Awe~ lwhOr ky Ek dIvwn lKpq rwX kI, ijsny isK kOm ko mUl sy hI smwÎq kr dyny kI SwpQw lI hue~ QwI[ Apny Bwe~ jspq rwX kI mOq kw bdlw lyny ky ilE asny 1746 e~. my< pwvn srovr ko dUiˆwq ikXw AOr श्री hirm<dr swihb kw Apmwn ikXw[ asny qo ‘gu{‘ nwm lyny pr BI pRiqb<Dw lgw idXw Qww[ dIvwn lKpq rwX AOr XwihXw Kwn kI kmwn qly mugl synwAo< ny isKo< ky iv{© mwc~ ikXw[ es r#q-r<ijq lVwe~ (phlw GØlUGwrw, jUn 1746) my< lgBg swq hjwr isK SwhId huE[ anmy< sy qIn hjwr ko lwhOr my< sbky swmny SwhId ikXw gXw[ vh áQwwn Ab ‘SwhId g<j’ khlwqw hY[

es GØlUGwry kw bdlw isKo< ny srdwr jásw is<G AwhlUvwilXw ky suXo^X nyq÷Ëv my< ilXw AOr mwc~, 1748 my< slwmq Kwn ko mwr kr श्री hirm<dr swihb my< pun: ApnI syvw-s<Bwl Awr<B kI[ aNho<ny pivZ srovr ko ávÇC krky श्री hirm<dr swihb ky A<dr inËX-pRiqidn kI mXw~dw pun: áQwwipq krqy huE, asI vˆw~ vYswKI bhuq aËswh ky swQw mnwe~ AOr sn` 1748 e~. kI dIvwlI BI aËswh ky swQw mnwe~ ge~[

sn` 1757 my< AhmdSwwh AÑdwlI ny dUsrI bwr cFæwe~ kI AOr श्री Am÷qsr pr AwŸmxw kr idXw[ asny श्री hirm<dr swihb kI emwrq ko igrwXw AOr srovr ko kUVy-kk~t ky swQw Br idXw[ Gor Apmwn ky es smwcwr ko sun, imsl SwhIdw< ky muiKXw bwbw dIp is<G jI SwhId es Apmwn kw bdlw lyny asI smX cl pVy[ Ek r#q-r<ijq lVwe~ श्री Am÷qsr ky smIp gohlvV ky áQwwn pr hue~[ bwbw dIp is<G jI ko Ek jwn-lyvw kt gd~n pr lgw ijssy ankw SwISw DwV sy Alg ho gXw[ esky bwvjUd BI vy SwZuAo< ko kwt-kwt Py<kqy Awgy bFæqy gE[ es pRkwr lVqy huE Xh AiªqIX Xo©w श्री hirm<dr swihb ky pivZ pirsr my< phu<cw AOr श्री hirm<dr swihb kI pivZqw kwXm rKqy huE ApnI jwn kubw~n kr dI[

kuÎp {hIVy my< isKo< ky KOPnwk GØlUGwry ky bwd AhmdSwwh AÑdwlI ny 1762 e~. my< vYswKI vwly idn श्री Am÷qsr AOr श्री hirm<dr swihb pr pun: cFæwe~ kr dI[ es mOky pr hjæwro< kI ignqI my< isK SwáZo< sihq AOr KwlI hwQw, dono< }po< my< dSw~n-ánwn krny श्री hirm<dr swihb my< EkiZq huE Qwy[ Apny pRwxwo< sy ipRX Dwm~-áQwwn kI r@ww hyqu Anignq isKo< ny ApnI jwny< kubw~n kr dI<[ श्री hirm<dr swihb kI emwrq ko bw}d ky swQw pun: aVw idXw gXw AOr pivZ srovr ko ApivZ ikXw gXw[ Xh $Xwl ikXw jwqw hY ik jb श्री hirm<dr swihb kI emwrq ko qopo< ky swQw aVwXw jw rhw Qww qo aVqI hue~ e_t kw Ek tukVw bwdSwwh kI nwk pr Aw tkrwXw[ Xh Gwv askI jwn lykr rhw[

1764 ky ids<br mws my< AhmdSwwh AÑdwlI kI Aor sy smáq isK kOm kw nwSw kr dyny ky Ek mwZ ad`dySX ky swQw AwŸmxw ikXw gXw[ pr<qu asky phu<cny sy pUv~ isK Swhr CoV gE AOr vh hYrwn huAw ik श्री hirm<dr swihb kI hdUd my< qo mwZ qIs is<G hI Qwy ijNho<ny bwbw gurb$Sw is<G ky nyq÷Ëv my< askw sInw qwnkr swmnw ikXw AOr sBI SwhIidXw< pRwÎq kr gE[ AÑdwlI ny nXy bnwXy gE श्री hirm<dr swihb kI emwrq ko pun: igrw idXw AOr pivZ srovr ko pwt kr DwrqI ky smql kr idXw[

sn` 1767 my< A<iqm bwr Bwrq sy jwny sy pUv~ AhmdSwwh ny श्री Am÷qsr pr AwŸmxw krny kI socI, pr<qu vh es bwr श्री hirm<dr swihb my< pRvySw hony kw swhs BI n kr skw AOr esky bwd vh sdYv isKo< kI hI syvw-s<Bwl my< rhw[ jUn 1984 my< BwrqIX synw ªwrw nIlw qwrw AwpRySwn ADwIn es pr AwŸmxw ikXw gXw ijsmy< sY<kVo< indo~ˆw isK श्री©wlu SwhId huE[

Bwe~ mnI is<G jI kI SwhIdI ky pScwq श्री hirm<dr swihb kw pRb<Dw isKo< ªwrw swmUihk }p my< ikXw gXw AOr ke~ bu<go< kI rcnw hue~[ jo BI isK AguAw Am÷qsr Awqy vy श्री hirm<dr swihb ky mwmlo</ivˆwXo< my< koe~ háq@wyp n krqy[ श्री Akwl q$q swihb pr sBI swmwNX EkZqwE< (dIvwn) श्री gu{ gR<Qw swihb kI pwvn hjæUrI my< hI hoqy[ mhwrwjw rxwjIq is<G ky rwÈXkwl my< श्री hirm<dr swihb kw pRSwwsn rwÈX ky pRb<Dw my< clw gXw[ mhwrwjw ny श्री hirm<dr swihb ky ivkws AOr esko su<dr bnwny my< ghrI {ic lI[

brqwinXw hkUmq ny श्री hirm<dr swihb kw pRb<Dw Ek ÛXi#q ‘srbrwh’ ky hwQw idXw huAw Qww[ श्री Am÷qsr ky ifptI kimSwnr ny qQwwkiQwq isK srdwro< AOr re~so< kI Ek kmytI BI bnwe~ hue~ QwI[ pujwrI BytwAo< Awid my< sy Apnw puSqYnI ihásw bw<tny lgy[ dUsrI Aor srbrwho< kI CupI Swrwrq sy श्री hirm<dr swihb kI pivZ hdUd my< gurmiq-ivroDwI km~kw<f hony lgy[ isKo< my< bVw roˆw PYl gXw AOr eskw pirxwwm Qww ‘isK gu{ªwrw suDwwr lhr’[ Ab श्री hirm<dr swihb AOr ANX pivZ áQwwno< ko bcwny ky ilE isKo< ko Ek bwr iPr jwny< kubw~n krnI pVI<[ pUjw-áQwwno< ky suDwwr ky s<Gˆw~ my< iSwromixw AkwlI dl sdYv Awgy-Awgy rhw[

gu{ªwrw suDwwr lhr qb Sww<q hue~ jb isK gu{ªwrw kwnUn 1925 AiáqËv my< AwXw, ijssy श्री hirm<dr swihb ky s<cwln AOr pRb<Dw kw AiDwkwr bwlg mqwiDwkwr ªwrw cuny gE, isKo< ky pRiqiniDwËv vwly s<gTn ky hwQwo< my< sO<p idXw gXw[ esko ‘iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI’ kw nwm idXw gXw[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune