श्री हरिमंदर साहिब

a-300x142श्री hirm<dr swihb ijsko esky jIv<q sO<dX~ AOr esky ‚pr sony kI Jwl ky kwrxw A<gRyjI bolny vwlo< my<  Xh goØfn ty<pl ky nwm sy jwnw jwqw hY Xh ivSv my<  Apnw ivl@wxw áQwwn rKqw hY[ Xh nwm ‘hirm<dr swihb’ hir/prmwËmw ky nwm pr hY[ smáq ivSv my< isK inËX ApnI Ardws my< श्री Am÷qsr Awkr dSw~n-ánwn hyqu श्री hirm<dr swihb mwQww tykkr ‰©w-sËkwr pRkt krny kI eÇCw rKqw hY[

p<cm pwqSwwh gu{ Arjn swihb ko isKo< ky ilE Ek ky<dRIX pUjw áQwwn rcny kw $Xwl AwXw qQww aNho<ny श्री hirm<dr swihb kI inmw~xwkwrI kw n#Sww Kud bnwXw[ esky pUv~ qIsry gu{ श्री gu{ Amrdws swihb jI ny pivZ srovr ‘Am÷qsr’ AQwvw Am÷q srovr, ko Kudvwny kI Xojnw bnwe~ QwI AOr esko श्री gu{ rwmdws swihb ªwrw bwbw buf`Fw jI kI ingrwnI my< KudvwXw gXw Qww[ áQwwn ky ilE BUim pUv~ gu{ swihbwn ªwrw gw<vo< ky BUpiqXo< ko nkd AdwXgI dykr pRwÎq kr lI ge~ QwI[ Ek ngr bswny kI Xojnw BI bnwe~ ge~[ esilE 1570 e~. my< srovr AOr ngr pr kwX~ swQw-swQw pRwr<B huAw[ dono< pr kwX~ 1577 e~. my< sMpUxw~ huAw[

gu{ Arjn swihb ny eskI nI<v 1 mwG, 1645 ivŸmI (ids<br 1588) my< muslmwn PkIr hjrq imXw< mIr jI sy rKvwe~ jo ik lwhOr ky rhny vwly Qwy[ rcnw-kwX~ gu{ Arjn swihb kI pRËX@w ingrwnI my< huAw AOr bwbw buf`Fw jI, Bwe~ gurdws jI, Bwe~ swØho jI (sBI pRis© isK Sw$isXqy<) AOr es kwX~ my< ke~ ANX smip~q isKo< ªwrw BI shwXqw kI ge~[

ih<dU m<idr inmw~xw klw ky Anuswr Bvn-inmw~xw ko BUim sy ‚<cw inim~q krny kI rIiq sy Alg rwáqw Apnwqy huE gu{ Arjn swihb ny esko inclI áqr pr rK kr bnvwXw[ ih<dU m<idro< ky BIqr Awny-jwny ky ilE jhw< Ek hI ªwr hoqw hY, vhw< gu{ swihbwn ny esko cwro< Aor sy Kulw rKw[ es pRkwr Awp jI ny isK Dwm~ kw Ek nXw icNh rc idXw[ gu{ swihb ny esmy< jwiq, nál, il<g AOr mjhb ky BydBwv ky ibnw pRËXyk mnuˆX ky pRvySw hony ky ilE ÛXváQww kI[

Bvn-inmw~xw kw kwX~ Bwdo< sudI 1, 1661 ivŸmI s<vq` (Agáq-isq<br, 1604) my< sMpUxw~ huAw[ gu{ Arjn swihb ny श्री gu{ gR<Qw swihb jI ko श्री hirm<dr swihb ky BIqr ivrwjmwn ikXw AOr esky pRQwm gR<QwI hony kw sMmwn bwbw buf`Fw jI ko pRwÎq huAw[ es áQwwn ny ATsT qIQw~ kw {qbw pRwÎq ikXw[

श्री hirm<dr swihb ko srovr ky mDX 67 Put vgw~kwr m<c pr bnwXw gXw hY[ Xh Apny Awp my< 40.5 Put vgw~kwr hY AOr eskI prb, piScm, aÁr AOr di@wxw idSwwAo< my< Ek-Ek ªwr hY[ dSw~nI f`XoFæI Ek cwp kI sUrq my< ky<dRIX áQwwn ko ly jwny vwly pul ky iknwry iáQwq hY[ esky ªwr kI bnwvt lgBg 10 Put ‚<cI AOr 8 Put 6 e<c cOVI hY[ ªwr ky cOKty mnmohk Xui#q sy susiÈjq hY<[

dSw~nI f`XoFæI AOr श्री hirm<dr swihb ky mDX bny pul kI l<bwe~ 202 Put AOr cOVwe~ 21 Put hY[ Xh pul 13 Put cOVI pirŸmw mwg~ ky swQw juVw huAw hY, jo mu$X áQwwn ky cwro< Aor jwqw hY AOr ‘hir kI paVI’ ky swQw BI joVqw hY[ hir kI paVI kI pRQwm m<ijl pr श्री gu{ gR<Qw swihb kw pwT inr<qr hoqw rhqw hY[

श्री hirm<dr swihb kI s<rcnw qknIkI }p my< qIn-m<ijlw hY[ pul ky swmny vwlw mwQww cwpo< ko imlw kr biFæXw sjwXw huAw hY AOr pRQwm m<ijl kI Cq 26 Put AOr 9 e<c ‚<cwe~ pr hY[ eskI C: konI Cq ky iSwKr pr sBI Aor gu<bdo< vwly mu<fyr bny huE hY<[ esky cwro< kono< pr cwr mmitXw< BI iáQwq hY<[

ky<dRIX hwl ky iSwKr pr Ek Swwndwr kmrw bnw huAw hY[ Xh Ek Cotw vgw~kwr kmrw hY AOr esky qIn ªwr hY<[ Xhw< श्री gu{ gR<Qw swihb kw pwT nym sy hoqw rhqw hY[ eskI pICy kI qrP inSwwn swihb suSwoiBq hY[ es kmry ky ‚pr Ek gu<bd bnw huAw hY ijsky incly AwDwwr pr kml ky PUl jYsI p<KuiVXw< d÷StÛX hoqI hY<[ asky ‚pr su<dr Cwqy vwlw klSw suSwoiBq hY<[

eskI inmw~xw-klw muslmwnI AOr ih<dU Bvn klwAo< kw Ek AiªqIX s<Xog pRáquq krqI hY[ Xh ivSv Br kI Bvn klwAo< my< sbsy AÇCy nmUny ky }p my< mwnw jwqw hY[ pRwX: khw jwqw hY ik esky inmw~xw ny Bwrq ky A<dr Bvn inmw~xw klw ky eiqhws my< inmw~xw klw kw Ek ávq<Z ákUl rc idXw hY[ Xh isK kOm kw ky<dRIX Dwm~ áQwwn hY[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune