श्री अकाल तख़्त साहिब

akaltakhtXh q$q mIrI-pIrI AQww~q` isKo< ky rwjnYiqk AOr {hwnI ivcwrDwwrw ky pRqIk ky }p my< श्री hirm<dr swihb ky swmny SwoBwXmwn hY, jo isK rwjnYiqk pRBusÁw ko pRáquq kr rhw hY[ CTy pwqSwwh श्री gu{ hirgoib<d swihb ny esko 1608 e~. my< sUrq AOr s<áQww ky }p my< áQwwipq ikXw[ esko Akwl bu<gw Bwv prmwËmw kw invws BI khqy hY<[ CTy gu{ jI ny श्री gu{ Arjn dyv jI kI SwhIdI ky aprw<q isKo< ko Ek hu#mnwmw AQww~q` indy~Sw jwrI ikXw ik vy Dwn kI bjwX GoVy AOr SwáZ By<t kry<[ gu{ jI ny ávX< mIrI-pIrI kI do k÷pwxwy< Dwwrxw kI<[ es áQwwn pr ivrwjmwn hokr Awp jI Apny isKo< ky sYink krqb dyKw krqy Qwy AOr ávX< BI Bwg lyqy Qwy[ Awpny isKo< ky ²dXo< my< juJw} Bwvnw krny hyqu FwiFXo<-kvISwro< ko vwry< (bhwdurI ky gIq) gwny kw bulwvw idXw[ AÑduØl AOr nËQww mu$X FwFI Qwy[ Awpny isKo< ko ApnI smáXwE< sv~ shmiq sy EkiZq hokr inptwny ky ilE aËsihq ikXw[ kuC smX pScwq Xh áQwwn isKo< kw svo~Çc NXwXlX bn gXw[ hkUmqo< ky swQw s<Gˆwo_ ky mDXáQw isK gurmqy ªwrw AguAwe~ AOr BivˆX ky kwXwy_ ky ilE idSww-indy~Sw lyny ky ilE Xhw< EkZ huAw krqy Qwy AOr Xh rIiq Awj BI giqmwn hY[ bIsvI< sdI ky mDXáQw AiDwkqr Sww<qmXI s<Gˆw~ Xhw< Ardws krny ky bwd pRwr<B ikXy gE[ Xhw< sy jwrI hony vwly pRËXyk hu#mnwmy ko smáq isK kOm sËkwr ky swQw isr-mwQwy pr mwnqI hY[

18vI< sdI ky mDXáQw es pr mugl AOr APgwn AwŸmxwkwirXo< kI qrP sy ke~ bwr AwŸmxw ikXy gE[ jUn 1984 my< BwrqIX synw ny ‘AwpRySwn ÑlU átwr’ ADwIn esko qhs-nhs kr idXw AOr eskw Gor Apmwn ikXw[ es AwŸmxw my< hjwro< indo~ˆw XwiZXo< kI jwny< ge_[ pr<qu pRËXyk bwr kI qrh jw<inswr isKo< ny BI AwŸmxw krny vwlo< kw jordwr swmnw krqy huE ApnI jwny< vwr dI<[ Ab isK kOm ny AOr BI bVy aËswh ky swQw eskw nv-inmw~xw kr ilXw hY[श्री gu{ hirgoib<d swihb jI, श्री gu{ goib<d is<G jI AOr ANX isK Xo©wAo< ªwrw pRXog my< lwXy jwny vwly ke~ SwáZ Xhw< s<Bwly huE hY<[ rwq ko श्री hirm<dr swihb my< mXw~dw s<pUxw~ ho jwny ky pScwq श्री gu{ gR<Qw swihb jI kw pwvn áv}p Xhw< lwXw jwqw hY AOr suKwsn ikXw jwqw hY[ AwgwmI idn ko pun: pwvn áv}p Xhw< sy श्री hirm<dr swihb my< ivrwjmwn krny ky ilE mXw~dwnuswr s<gqo< kI qrP sy ly jwXw jwqw hY[ Xhw< sÎqwh my< do bwr (rivvwr, buDwvwr) Am÷q s<cwr BI hoqw hY[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune