गुरुद्वारा शहीद बूंगा साहिब

babadeepsinghbwbw dIp is<G jI imslo< my< supRis© imsl SwhIdw< ky muiKXw Qwy[ Awpny श्री gu{ gR<Qw swihb ky pwvn áv}p ilKny kI syvw ky swQw hI 18vI< sdI ky ivSoˆw Xu©o< my< BI mhËvpUxw~ Xogdwn fwlw[ 1757 e~. my< qYmUr Swwh AOr jhwn Kwn ªwrw श्री hirm<dr swihb kw Apmwn krny AOr pivZ srovr ko pwt dyny kw smwcwr jb bwbw jI ko dmdmw swihb phu<cw qo vy bjugI~ kI AváQww my< BI ATwrh syr kw K<fw hwQw my< pkV kr श्री hirm<dr swihb ko ávq<Z krwny AOr jwilmo< ko sbk isKwny kw pRxw krky श्री Am÷qsr kI qrP cl pVy[ Awgy jhwn Kwn Xh smwcwr sun kr Swhr ky bwhr gohlvV gw<v ky smIp hjæwro< kI ignqI my< synw ky swQw mocy~ s<Bwly huE Qww[ Awmny-swmny Gmwswn kw Xu© huAw[ bwbw jI Swhr sy ABI dUr hI Qwy ik jmwl Kwn ky swQw ho rhI hwQwo-hwQw vwlI lVwe~ my< ankw SwISw kt gXw[ pws KVy Ek is<G ny bwbw jI ko ankw pRxw ámrxw krwXw qo Eysw cmËkwr huAw ijskw ivSv my< ANX koe~ adwhrxw nhI<[ bwbw jI ny Apnw SwISw ApnI bwXI< hQwylI pr itkwqy huE dwXy< hwQw sy Eysw K<fw clwXw ik SwZuAo< kI kqwro< my< BgdV mc ge_[ Gmwswn Xu© krqy huE bwbw jI श्री Am÷qsr phu<cy AOr Apnw SwISw श्री hirm<dr swihb my< Ap~xw kr idXw[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune