गुरुद्वारा गुरु का बाग़

guru ka baghp<cm pwqSwwh श्री gu{ Arjn dyv jI qQww श्री gu{ qyg bhwdr swihb ky crxw-ápSw~ ko pRwÎq Dwrq suhwvI pr suSwoiBq hY gu{ªwrw gu{ kw bwg GukyvwlI[ श्री gu{ Arjn dyv jI, sih<sry kI s<gq kI pRym-Bwvnw qQww ivnqI ávIkwr krqy huE 1585 e~. my< es áQwwn pr AwXy AOr kuC idn Xhw< invws krky nwm-bwxwI kw pRvwh clwXw[ श्री gu{ qyg bhwdr jI 1664 e~. my< es áQwwn pr AwXy AOr KwlI jmIn pr bwg lwny kI qwkId kI, ijs pr Xh áQwwn gu{ ky bwg ky nwm sy iv$Xwq huAw[ phly es áQwwn ko ‘gu{ kI rOV’ khw jwqw Qww[ mhwrwjw rxwjIq is<G gu{-Gr ky inmw~xw kwX~ AOr bwg ky ivkws my< pRXwÎq Xog fwlw[ phly es áQwwn kw pRb<Dw ipqwpurKI mh<qo< ky pws Qww[ AkwlI lhr smX mh<q su<dr dws ny 1921 e~. my< gu{-Gr kw pRb<Dw qo iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI ko sO<p idXw pr<qu srkwrI akswht pr gu{ ky bwg kI jæmIn pr Apnw AiDwkwr jmwXy rKw[ gu{ ky bwg my< sy l<gr ky ilE lkiVXw< kwtny ky ilE gXy 5 syvw kim~Xo< ko puils ny mh<q ky khny pr 9 Agáq, 1922 e~. ko igrPqwr kr ilXw AOr C: C: mhIny kI kTor kYd kw d<f idXw gXw, ijs pr 12 Agáq, 1922 ko iSwromixw AkwlI dl ny mocw~ lgw idXw[ pRiqidn jäQwy jwny Awr<B ho gE[ srkwr ny jäQwo< ko igrPqwr krnw Awr<B kr idXw[ Sww<qmXI jËQwo< pr puils ny jo jæuØm Fwhy anko SwÑdo< my< bXwn krnw kiTn hY[ puils ky jæuØmo< ko Aw<Ko< sy dyK A<gRyj pwdrI sI. EP. Ey<frI‚ ny 12 isq<br, 1922 e~. ko ilKw hY ik mY<ny pRiqidn sY<kVy msIho< ky sUlI cFæqy huE dyKw hY[ iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI ky bhuq sy sdáXo< ko srkwr ny igrPqwr kr ilXw[ A<q my< A<gRyj swmrwÈX ko p<Qwk Swi#q ky Awgy Juknw pVw[ 17 nv<br, 1922 ko mh<q su<dr dws ny ‘gu{ ky bwg’ kI jmIn kw pRb<Dw iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI ko sO<p idXw[ 21 ApRYl, 1923 e~. ko kul igrPqwr huE 5605 AkwilXo< ko srkwr ny irhw kr idXw[ es Eyiqhwisk áQwwn pr gu{ swihbwn ky gu{pv~ AOr vwiˆw~k joV mylw bVy áqr pr mnwXw jwqw hY[ XwiZXo< kI thl-syvw ky ilE l<gr-pRSwwid kw biFæXw pRb<Dw hY[ Awvws ky ilE 10 kmry hY<[ gu{ªwry kw pRb<Dw iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI áQwwnIX kmytI ky ªwrw clwqI hY[ Xh áQwwn Am÷qsr sy 22 iklomItr kI dUrI pr Am÷qsr-Ajnwlw rof pr il<k rof ku#kVw<vwlI-PqhgFæ cUiVXw< pr iáQwq hY[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune