गुरुद्वारा बिबेक्सर साहिब

bibeksarश्री Am÷qsr kI pivZ Ev< Eyiqhwisk DwrqI pr SwoBwXmwn hY, श्री gu{ hirgoib<d swihb ªwrw s÷jq áQwwn gu{ªwrw ibbyksr[ श्री gu{ hirgoib<d swihb jI ny sn` 1628 e~. my< Bwe~ gurdws jI sy Ardws krw es áQwwn kI nI<v Apny kr-kmlo< sy rKI[ gu{ jI pRiqidn es áQwwn pr dIvwn sjw kr s<gqo< ko gurmiq zwn d÷Fæ krwXw krqy Qwy ijs kwrxw nwm ibbyksr pRis© huAw[

isK Dwm~ ky inXmo< ko d÷Fæqw ky swQw Dwwrxw krny ko ibbyk AQwvw ivvyk khw jwqw hY[ phly Xh áQwwn Sww<q vwqwvrxw my< Ek srovr ky }p my< Qww[ mhwrwjw rxwjIq is<G ny 1833 e~. my< es áQwwn pr gu{ªwrw swihb kw inmw~xw kwX~ krwXw[ 1905-06 e~. my< gu{ªwrw swihb kw nv-inmw~xw huAw[

es gu{ªwrw swihb kw pRb<Dw phly adwsI krqy Qwy, iPr kuC smX inh<g is<G krqy rhy[ gu{ªwrw pRb<Dw lhr kI suDwwr lhr ky smX es áQwwn kw pRb<Dw iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI ky pws AwXw[ iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI kI qrP sy 11 julwe~, 1993 e~. ko gu{ªwrw swihb kI emwrq Ev< srovr kI kwr-syvw pRwr<B krwe~ ge~ ijskw sdkw vq~mwn su<dr emwrq qQww srovr bnw[ pRb<Dw, iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI, mYnyjr, drbwr swihb ky ªwrw krqI hY[ esI áQwwn pr श्री gu{ hirgoib<d swihb jI kw gurgd`dI idvs ivSoˆw }p my< mnwXw jwqw hY[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune