गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब

DSC03635Xh pivZ áQwwn, phUiv<f my< jNm lyny qQww Xhw< pirvrSw pwny vwly imsl SwhIdw< ky muiKXw, q$æq श्री dmdmw swihb, qlv<fI swbo ky pRQwm jËQwydwr, gurbwxwI ilKny/ilKvwny, ÛXw$Xw kI AmUØX syvw krwny, Anyko< Dwm~-Xu©o< my< jwn hQwylI pr rK kr lVny vwly, infr Xo©w bwbw dIp is<G jI SwhId kI Amr ám÷iq ky }p my< SwoBwXmwn hY[ Dwm~vIr SwhId bwbw dIp is<G jI, श्री hirm<dr swihb, श्री Am÷qsr swihb kI pivZqw qQww Eyiqhwiskqw kwXm rKny hyqu 1 nv<br, 1757 ko Amhmd Swwh durwnI ky POjdwr/synw AiDwkwrI jhwn Kw< ky swQw Gmwswn kw Xu© krqy huE, Apny sY<kVy inBI~k Xo©wAo< sihq SwhId huE qQww श्री Am÷qsr ko durwnI AwŸmxwkwrI sy mu#q krwXw[ p<Qw kI bhumUØX syvw krny vwly inBI~k Xo©w bwbw dIp is<G jI SwhId kI ám÷iq my< s. jásw is<G rwmgiFæXw ny SwhId g<j kI syvw krwe~, jhw< bwbw dIp is<G jI kw A<iqm s<ákwr ikXw gXw Qww[ p<Qw ky mhwn jrnYl, jËQwydwr AkwlI PUlw is<G jI ny SwhId g<j ko ámrxwIX gu{ªwrw swihb ky }p my< ivkisq ikXw, ijs kw pRQwm pRb<Dw SwhId imsl ky isrdwr krqy[

       31 A#qUbr, 1924 e~. ko es Eyiqhwisk áQwwn kw pRb<Dw, isK-p<Qw kI pRiqiniDw s<áQww iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI ky pws AwXw, ijsny isK s<gqo< ky shXog ky AwDwwr pr gu{ªwrw SwhId g<j bwbw dIp is<G kI emwrq ko AwDwuink áv}p pRdwn ikXw[ Xh Eyiqhwisk ámrxwIX áQwwn cwtIiv<f gyt ky njdIk pivZ Ev< Eyiqhwisk ngr श्री Am÷qsr my< iáQwq hY[ pRb<Dw, iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI, mYnyjr, श्री drbwr swihb ky ªwrw krqI hY[ es áQwwn pr SwhId bwbw dIp is<G jI kw jNm idvs Ev< SwhIdI idvs hr vˆw~ ivSoˆw }p my< mnwXw jwqw hY[ hjæwro< kI s<$Xw my< s<gqy< inËX-pRiqidn es áQwwn pr श्री©w-sËkwr sihq AwqI hY<[ pRËXyk rivvwr ko ivSoˆw smwgm hoqw hY[

 


 

ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune