ਔਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ

webune
 

ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ

 

ਆਈ-ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

webune
 
 

गुरुद्वारा रामसर साहिब

ram sarp<cm pwqSwwh श्री gu{ Arjn dyv jI ny Apny gu{ ipqw, श्री gu{ rwmdws jI ky pivZ nwm pr rwmsr swihb ky pwvn srovr kI s÷jnw s<vq` 1659-60 kI[ gu{-Gr ky pRIqvwn bujug~vwr gurisK bwbw buf`Fw jI ny Ardws kI AOr gu{ jI ny srovr kw SwuBw<rB ikXw[ Xh áQwwn as smX pRwk÷iqk vwqwvrxw sy BrpUr, Sww<q j<gl jYsw Qww[ es rmxwIX áQwwn pr श्री gu{ Arjn dyv jI ny phly suKmnI swihb kI pivZ bwxwI kI rcnw kI AOr iPr es áQwwn pr hI Bwe~ gurdws jI sy ilKvw Awid श्री gu{ gR<Qw swihb ky pwvn áv}p ko s<pUxw~ ikXw[ श्री gu{ Arjn dyv jI ky ªwrw s÷jq es Eyiqhwisk srovr ky iknwry Cotw-sw gu{ªwrw bnwXw gXw[ gu{ªwrw pRb<Dw lhr ky smX es áQwwn kw pRb<Dw, iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI ky pws AwXw[ iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI ny es áQwwn kI pivZqw qQww Eyiqhwiskqw kw inmw~xw krny kw Eyiqhwisk inxw~X ikXw ijs kwrxw 1982 e~. my< gu{ªwrw rwmsr swihb kI AwDwuink ivSwwl emwrq kw SwuBwr<B huAw[ gu{ªwrw rwmsr swihb kI AwDwuink emwrq dUr sy idKwe~ dyqI hY[ es áQwwn pr श्री gu{ gR<Qw swihb jI kw pRQwm pRkwSw gu{pv~ AOr श्री gu{ Arjn dyv jI kw SwhIdI idvs ivSoˆw }p my< mnwXw jwqw hY[

 iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI kI qrP sy श्री gu{ gR<Qw swihb ky pwvn áv}po< kI Cpwe~ mXw~dwnuswr krny ky ilE es Eyiqhwisk gu{ªwrw swihb ky qhKwny my< goØfn AWPsyt pRYs lgwe~ ge~ hY, jhw< gurmiq swihËX kI Cpwe~ bVy áqr pr kI jwqI hY[ es áQwwn kw pRb<Dw iSwromixw gu{ªwrw pRb<Dwk kmytI mYnyjr, श्री drbwr swihb ky ªwrw krqI hY[